logo kleuter- en lagere school Sint-Mich
Sint Michielschool
Schrijver

Sint-Michiel school Genk, Basisschool, Lagere School, Kleuterschool Genk, Winterslag