logo kleuter- en lagere school Sint-Mich

Sint-Michiel school Genk, Basisschool, Lagere School, Kleuterschool Genk, Winterslag